JLC ChemLinks Petrochemical and Logistics Forum
JLC ChemLinks Petrochemical and Logistics Forum
Hangzhou, China
22 November 2023 / 24 November 2023
Speaker
Emma Li, Senior Market Analyst, Vortexa

Hosted by JLC in Hangzhou, China from Nov 22-24, Emma Li, China Senior Market Analyst of Vortexa will be speaking at the conference.